Маки

Sake Chukka maki
Sake Chukka maki
6.50
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Sake Avokado maki
Sake Avokado maki 
6.50
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Kioto maki
Kioto maki
6.50
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Yasai futomaki
Yasai futomaki
5
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Maguro futomaki
Maguro futomaki 
7
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Osaka maki
Osaka maki 
7.50
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
California maki
California maki
7
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Akita maki
Akita maki
7
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Ebi Mango maki
Ebi Mango maki
7.20
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Philadelphia Masago maki
Philadelphia Masago maki
7.50
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Philadelphia maki
Philadelphia maki
8.20
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Unagi Philadelphia maki
Unagi Philadelphia maki
9.20
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Sake Unagi maki
Sake Unagi maki
8.60
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Maguro maki
Maguro maki
8
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Ebi Avokado maki
Ebi Avokado maki
8
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Sake Ebi maki
Sake Ebi maki
8.50
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ 
Tartar maki
Tartar maki
9
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Yasai maki
Yasai maki
6
 
ПОДРОБНЕЕ 
ДОБАВИТЬ
Miami Maki
Miami Maki 
8
 
подробнее 
добавить 
Bingo Maki
Bingo Maki 
7
 
подробнее 
добавить 
Dragon maki
Dragon maki
10
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Fudzisan maki
Fudzisan maki
6.90
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Sake Tataki maki
Sake Tataki maki 
8
 
подробнее 
добавить 
Bonsai Maki
Bonsai Maki 
7.20
 
Подробнее 
добавить 
Yasai Chukka maki
Yasai Chukka maki
6
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Yasai Tofu maki
Yasai Tofu maki 
6
 
подробнее 
добавить 
Spice Ebi Maki
Spice Ebi Maki 
7.20
 
Подробнее 
добавить 
Philadelphia Lux Maki
Philadelphia Lux Maki 
8.50
 
подробнее 
добавить 
Philadelphia Sezam maki
Philadelphia Sezam maki 
7
 
ПОДРОБНЕЕ
ДОБАВИТЬ
Sango maki
Sango maki 
8
 
подробнее 
добавить 
Karai sake maki
Karai sake maki 
7.20
 
подробнее 
добавить 
Ebi Maguro Maki
Ebi Maguro Maki 
8.50
 
подробнее 
добавить